contact us
我们做什么?
致力于提供海洋可循环能源的创新解决方案。
see show
far we've'come
我们的产品
Drakoo
绝酷
RIGIFLOAT
联接器
RIGIFLOAT
联接浮箱系统
RIGIFLOAT
钢筋混凝土组合浮箱平台
RIGIFLOAT
可拆式起重机驳船
HEXIFLOAT
可再生能源平台
Drakoo
绝酷
RIGIFLOAT
联接器
RIGIFLOAT
联接浮箱系统
RIGIFLOAT
钢筋混凝土组合浮箱平台
RIGIFLOAT
可拆式起重机驳船
HEXIFLOAT
可再生能源平台
Drakoo
绝酷
RIGIFLOAT
联接器
RIGIFLOAT
联接浮箱系统
RIGIFLOAT
钢筋混凝土组合浮箱平台
RIGIFLOAT
可拆式起重机驳船
HEXIFLOAT
可再生能源平台
产品 概要
波浪探索
工作原理
发展历程
特征效益
技术参数
实际应用
常见问题
回到产品列表